RAPORT TRIMESTRUL IV 2009

Nr crt
Obiectivul
Direcţia de acţiune
Acţiuni pentru realizarea obiectivului
Respon
sabili
Termen de realizare
Indicatori ieşire planificaţi
Indicatori ieşire realizaţi
Anexe la raport
1.
Protejarea patrimoniului cultural
1. Urmărire stare monumente istorice şi de arhitectură
a) avize emise
 
 
director
consilieri          de specialitate
 
 
    trimestrial
 
 
In functie de   solicitari
 
 
12 avize:
 -2 avize pe monument
-10 avize in Zona Protectie
 
Verificat 3 documentatii in zona de protectie la monumente de grupa A.
 
b)  inspecţii la monumentele aflate în stare de pericol
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
 8 inspecţii
6 inspecţii
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate: -Scoala Rarincescu str. Cuza Voda nr.46, Focsani; Fosta Camera de Comert, str. Mihail Kogalnicenu nr.12, Focsani; Casa dr. Blum, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, Focsani; Casa Gagiulescu, str. Maior Sava nr.10, Focsani;
Statuia Generalissimului Alexandr Suvorov, com Dumbraveni; Manastirea Mera-Ziduri incinta, com Mera.
c)  inspecţii la monumentele aflate în stare bună de conservare
 
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
 10 inspecţii
6 inspecţii
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate.
d)  inspecţii la
monumentele unde se execută lucrări
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
15 inspecţii
13 inspecţii
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate: Biserica Adormirea Maicii Domnului, com. Bordesti, Biserica Sf Nicolae, com. Vrâncioaia;  Biserica Sf. Spiridon, Focsani; Clădirea Prefecturii –Focşani; Ateneul Popular –Focşani; Casa Colonel Patriciu, str. Maior Sava nr.17, Focsani; Casa Giurgea str. Tabacari nr.3, Focsani; Casa, str. Cernei nr.29, Focsani.
e)  atenţionări deţinători privind semnarea obligaţiei de folosinţă
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
     -
      -
Au refuzat semnarea obligatiei 19  detinatori privati monumente construite pentru care urmeaza sa deschidem actiuni in instanta.
f)  înştiinţări deţinători de monumente care necesită intervenţii, şi au posibilitatea accesării de fonduri
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
2 înştiinţări
2 înştiinţări
Conform adreselor transmise.
 
 
2. Protejare, identificare patrimoniu mobil
a) inventariere bunuri culturale mobile susceptibile de clasare aflate în inventarul obiectivelor de cult
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
8 verificări
inventare
6 verificari inventare
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate: Biserica Sf. Gheorghe Nord, Focsani, Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica-Ovidenia, Focsani; Biserica Sf. Treime a Manastirii Cotesti, com Cotesti; Biserica de lemn Sf. Arhangheli si Biserica Izvorul Tamaduirii a Manastirii Dalhauti, com Carligele, Protoieria nr.I Focsani.
b) verificarea avizelor de supraveghere arheologică emise
director
consilieri          de specialitate
trimestrial
în funcţie de solicitări
2 verificări
Conform avizelor eliberate.
c) inspecţii şantiere arheologice
 
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
5 inspecţii
2 inspecţii 
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate: Piaţa Unirii –Focşani.
d) verificare stare conservare bunuri de patrimoniu cultural mobil din inventarul Muzeului Vrancei
director
consilieri          de specialitate
 
bianual
 1 verificare
    -
-
3. Protejare patrimoniu imaterial
a) urmărirea promovării bunurilor de patrimoniu imaterial în cadrul expozitiilor festivalurilor şi sărbătorilor din judeţ
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
Evenimente judeţene care cuprind şi activităţi de promovare a patrimoniului imaterial
2 activităţi
 Activităţi în cadrul:
-Festivalului Pavel Terţiu organizat de Scoala Populară de Arte şi Meserii în colaborare cu Muzeul Vrancei;
-Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă organizat de CJCPCTVrancea
b) atenţionarea aşezămintelor culturale pentru activităţi care pot altera substanţa bunurilor culturale imateriale
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
Transmitere atenţionări în funcţie de constatări
-
-
c) dezbateri în cadrul Cenaclului Salonul Literar a evoluţiei stării patrimoniului cultural imaterial din judeţ
director
consilieri          de specialitate
 
 
trimestrial
        -
 -
-
2
Asigurarea implementarii si monitorizarea programelor prioritare ale MCPN
 
1.Urmărirea
programului de restaurare al monumentelor istorice
a) control stadiu execuţie lucrări şi respectare avize
director
consilieri         de specialitate
 
trimestrial
15 inspecţii
10 inspecţii
Conform notelor de constatare şi proceselor verbale înregistrate la lucrările de la: Biserica Adormirea Maicii Domnului, com. Bordesti; Biserica Sf Nicolae, com. Vrâncioaia; Casa Giurgea str. Tabacari nr.3, Focsani; Clădirea Prefecturii –Focşani; Ateneul Popular –Focşani.
2. Implementarea programului E-Gispat
Obiectiv finalizat
-
-
-
-
Obţinut premiu MCCPN in 2007
3. Derulare program aşezăminte culturale
a) inspecţii stare aşezăminte
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
b) consiliere şi emitere avize pentru programe accesare fonduri
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
în funcţie de solicitări
-
 
c) consiliere autorităţi locale potenţiali beneficiari programe de finanţare
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
 -
-
-
3
Dezvoltarea si eficientizarea fluxului informational dintre directie si MCC
1.Utilizare eficientă a platformei cultura-net
a) afisări evenimente şi noutăţi din activitatea culturală a judeţului
 
secretariat
trimestrial
35 postări  evenimente şi noutăţi culturale din judeţ
35 postări evenimente şi noutăţi culturale din judeţ
 400 vizitatori;
 70 afişări conform contorizării administratorului de site,
 
b) raportari către MCCPN şi Instituţia Prefectului
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
în funcţie de solicitări
15 raportări
-conform documentelor înregistrate
4
Dezvoltarea de parteneriate public-privat in vederea promovarii patrimoniului cultural national, prin acordarea de asistenta metodologica institutiilor de cultura, ONG-uri, asociatii, fundatii, APL si facilitarea de contacte intre partile interesate
Asigurarea cadrului instituţional pentru eficientizarea parteneriatului
a) consiliere întocmire şi avizare programe pe trei ani la asezămintele culturale pentru accesare fonduri
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
în funcţie de solicitări
-
-
b)  întâlniri creatori şi reprezentanţi ONG în cadrul cenaclului Salonul Literar
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
c) transmitere în ţară publicaţiile literare judeţene: Salonul Literar, Oglinda Literară, Saeculum,
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
5
Actualizarea Listei Monumentelor Istorice
Înaintare propuneri către IMNI
a)  verificat, modificat şi transmis date evidenţă
director
consilieri          de specialitate
 
Termen finalizare obiectiv 31 martie
 
Realizat
Transmis INMI modificari de numerotare stradala, efectuate de catre Consiliile locale
6
Initierea si sprijinirea actiunilor de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale
Promovarea nealterată a valorilor culturale tradiţionale din judeţ
a) monitorizare pregătire ansambluri folclorice tradiţionale
 
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
7 acţiuni monitorizare ansambluri tradiţionale
 
7 acţiuni realizate
-
b) identificare târguri şi expoziţii pentru promovarea meşterilor vrânceni
 
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
 
1 eveniment 
-în cadrul Festivalului Pavel Terţiu
c) urmărire cursuri formare meşteri tradiţionali
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
1 activitate
1 activitaţe
 
d) sprijin organizare colecţii de artă populară
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
7.
Acordarea de asistenta cultelor religioase
Asigurarea unor servicii optime de asistenţă religioasă
a) consiliere întocmire dosare cereri finanţare
 
director
consilieri          de specialitate
trimestrial
în funcţie de solicitări
-
-
b) consiliere întocmire dosare avizare lucrări biserici monument
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
în funcţie de solicitări
2 activităti
Biserica Sf. Voievozi Stamatinesti –Focşani, Biserica Sf. Nicolae –Vechi -Focsani
8
Monitorizarea aplicarii de catre APL a prevederilor pentru semnalizarea monumentelor istorice
 
Păstrat sigle aplicate, demarat acţiune inscripţionare, refacere marcaje drumuri naţionale
a) verificat sigle aplicate la monumente
 
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
169 monumente
146 monu-
mente
146 monumente istorice de arhitectură semnalizate cu siglă
b) atenţionat primăriile în vederea marcarii traseului si drumului de acces la monumentele istorice
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
c) transmis situaţie amplasamente monumente pentru marcaje la drumurile naţionale
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
-
-
-
9
Elaborarea si transmiterea obligaţiilor de folosinţă a monumentelor istorice către deţinători
 
Activitate întocmire obligaţii de folosinţă monumente istorice şi de arhitectură din LMI
a) întocmit obligaţii cu deţinători
director
consilieri          de specialitate
 
 
trimestrial
      -
   -
-
10
Monitorizarea si controlul autorizatiilor de cercetare arheologica, sistematica si preventiva
 
a) urmărit respectarea autorizaţiilor emise
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
controale în funcţie de descoperiri
3 controale
-Autorizaţie supraveghere  arheologică: Tăbăria Tăchiţă Nistor, Focsani;
- în zona de protecţie a Casei Gagiulescu str. Maior Sava nr. 10, Focsani şi a Liceului Unirea str. Cezar Bolliac nr.15, Focsani.
b) eliberare certificate de descărcare de sarcină arheologică
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
În funcţie de autorizaţiile eliberate de MCCPN
3
-3 certificate de descărcare de sarcină arheologică eliberate
 
11
Monitorizarea respectarii avizelor
eliberate de MCCPN privind lucrarile la monumentele istorice, inclusiv a celor din PNR
 
a) urmărit respectare lucrări avizate
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
În funcţie de avizele emise
3 avize urmărite prin 3 controale 
Conform proceselor verbale de constatare
12
Evidenta si controlul unitatilor economice care comercializeaza bunuri de patrimoniu mobil
 
 
a) controale la agenţii economici care comercializează lucrări de artă
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
1 control
1 control
 
13
Controlul obligatiilor de plata a contributiilor pentru FNC si al aplicarii timbrului monumentului istoric
 
 
a) verificat depuneri  agenţi economici, contribuabili la FCN
 
director
consilieri          de specialitate
 
lunar
10 agenţi economici
10 agenţi economici
-
b) verificat agenţii economici contribuabili la taxa timbrului monumentului istoric
director
consilieri          de specialitate
 
lunar
-contribuţie abrogată
-
-
14
Dezvoltarea de parteneriate locale
 
Acordarea de asistenţă metodologică instituţiilor de cultură, ONG, asociaţii, fundaţii, APL
a) activităţi asistenţă metodologică pentru aşezămintele culturale la solicitarea referenţilor culturali pentru pregătirea evenimentelor culturale anuale
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
2 activităţi
2 activităţi
-
b) apariţii media
director
trimestrial
 3 apariţii
3 apariţii
-
c) parteneriate în derulare cu asociaţii culturale.
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
6 parteneriate
6 partene-
riate
Continuarea parteneriatelor incheiate cu Asociaţia Culturală Goodartofnoon Bucureşti, Asociaţia Duiliu Zamfirescu, Fundaţia Culturală Mioriţa, Asociaţia Personalului Didactic Simion Mehedinti, Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Şcoala de Arte şi Meserii nr. 2 Străoane. 
d) facilitare de contacte între operatori culturali interesaţi
director
consilieri          de specialitate
trimestrial
-
-
-
e) promovare patrimoniu cultural naţional din judeţ
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
3 activităţi
3 activităţi
continuarea parteneriatului initiat in 2008 cu Asociatia Culturala Goodartofnoon Bucuresti in vederea punerii in valoare a principalelor monumente din judet, etapa selectiei;
- continuarea parteneriatului cu Parohia Sf Nicolae Focsani Tabacari in vederea executarii proiectului si identificarii surselor de finantare pentru reabilitarea si restaurarea monumentului.
-parteneriat cu manastirea Dalhauti in vederea realizarii proiectului reparatie clopotnita la biserica de lemn monument istoric Sf Arhangheli.
15
 
 
Cresterea veniturilor extrabugetare cu cel putin 10% fata de anul precedent
 
încasări avize construcţii în ZP
director
consilieri          de specialitate
 
trimestrial
În funcţie de avizele eliberate
creştere  9,6%
-realizat

Bijuterii Deosebite


 Noutăţi - pe scurt
Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii ”Inocenţă de copil”, ediția a II-a, Focșani, Sala ”Balada”
Concursul național de Artă vizuală și de Literatură ”Mărășeștiul, în inima mea”, ediția a III-a, 6 august 2016
Târgul de carte 2016, ediția a XI-a: ”100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 27.05.2016
» Lista completă